7 دلیل ارزش آفرینی اسنک پز کاخلر، نسبت به برند های دیگر